Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2023 – 2027 m. strateginis veiklos planas 2024-02-25 14:24:09 2.76 MB
Vilniaus Radvilų gimnazijos 2024 m. veiklos planas 2024-02-25 14:24:09 3.71 MB
Vilniaus Radvilų gimnazijos 2024 m. veiklos plano priedas Nr. 1 2024-02-25 14:24:09 215.02 KB
Vilniaus Radvilų gimnazijos 2023 metu veiklos planas 2024-02-25 14:24:09 1.75 MB
Ugdymas
2023-2025 m. gimnazijos ugdymo planas 2023-12-28 12:43:36 457.09 KB
Ugdymo plano priedai:

Nr.1 Pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas.pdf

Nr.2 Individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas.pdf

Nr.3 Tėvų informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas.pdf

Nr.4 Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas.pdf

Nr.5. Atleidimas nuo pamokų.pdf

Nr.6 Pažintinės ir kultūrinės veiklos bei edukacinių išvykų organizavimo tvarkos aprašas.pdf

Nr.7. Soc.-piliet. veikla.pdf

Nr.8 Projektinio darbo II-ose klasėse organizavimo tvarka.pdf

Nr.9 Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašas.pdf

Nr.10. Pasirenkamieji dalykai.pdf

Nr.11. Individualus planas.pdf

Nr.12. Pasirenkam. dal. keitimas.pdf

Nr.13. Laikinosios grupių keitimas.pdf

Nr.14. Klasių formavimas.pdf

Nr.15. Universitetinės klasių formavimo ir veiklos organizavimo principai.pdf

Nr.16. Nuotolinis ugdymas.pdf

Nr.17. Ugdymas ekstremaliomis sąlygomis.pdf

Nr.18. Žmogaus sauga.pdf


Ugdymas pdf failai.zip


2024-04-19 18:54:01 7.09 MB
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP) 2024-01-30 15:53:00 568.19 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Gimnazijos direktorės veiklos ataskaita 2022 m. 2024-01-21 20:15:38 3.45 MB
Gimnazijos direktorės veiklos ataskaita 2023 m. 2024-01-24 17:15:47