Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Radvilų gimnazijos nuostatai 2023-11-17 14:07:38 3.64 MB
Vilniaus Radvilų gimnazijos tarybos nuostatai 2023-11-17 14:07:51 1.2 MB
Tvarkų aprašai
Vilniaus Radvilų gimnazijos mokinio aprangos kodas 2023-12-28 11:30:27 89.11 KB
Vilniaus Radvilų gimnazijos mokinių lankomumo tvarkos aprašas 2023-12-28 11:30:27 146.09 KB
Vilniaus Radvilų gimnazijos mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas 2023-12-28 11:30:27 190.83 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2023-12-28 11:30:27 341.61 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2023-12-28 11:30:27 252.84 KB
Gimnazijos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarka 2023-12-28 11:30:27 19.93 KB
Vilniaus Radvilų gimnazijos nuotolinio ugdymo proceso organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-28 11:30:27 347.15 KB
Gimnazijos bendruomenės narių lankymosi mokykloje laisvu nuo ugdymo proceso ir mokinių atostogų metu tvarka 2023-12-28 11:30:27 208.86 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023-12-28 11:30:27 2.48 MB
Gimnazijos krizių valdymo tvarka 2023-12-28 11:30:27 217.01 KB
Vilniaus Radvilų gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-02 12:46:58 148.59 KB
Vilniaus Radvilų gimnazijos pedagogų etikos kodeksas 2024-04-29 08:57:22 109.56 KB
Taisyklės
Mokinių elgesio taisyklės 2023-10-30 10:16:37 393.05 KB
Vilniaus Radvilų gimnazijos bevielio interneto tinklo naudojimo taisyklės 2023-10-30 10:16:56 514.04 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2023-12-28 12:07:22 15.68 MB
Priėmimas į gimnaziją
Vilniaus Radvilų gimnazijos priėmimo mokytis pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir klasių formavimo, komplektavimo tvarkos aprašas 2024-02-10 20:47:37 5.06 MB
Vilniaus Radvilų gimnazijos priėmimo komisija 2024-02-07 V-24 2024-02-12 20:26:34 432.55 KB
Universitetinių (realinės ir socialinių krypčių) klasių formavimo ir veiklos organizavimo principų aprašas 2023-12-28 12:40:36 3.1 MB
Vilniaus Radvilų gimnazijos universitetinių (realinės ir socialinės krypčių) klasių formavimo ir veiklos organizavimo principų aprašas 261.53 KB
Vilniaus Radvilų gimnazijos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2024-02-12 20:20:47 1.52 MB
Įtraukusis ugdymas 2024-03-02 21:12:14 389.27 KB
Bendradarbiavimo sutartys
Vilniaus Gedimino technikos universitetas bendradarbiavimo sutartis 2023-11-17 14:33:00 516.5 KB
Mykolo Romerio universiteto bendradarbiavimo sutartis 2023-11-17 14:19:35 892.65 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2023 – 2027 m. strateginis veiklos planas 2024-02-25 14:24:09 2.76 MB
Vilniaus Radvilų gimnazijos 2024 m. veiklos planas 2024-02-25 14:24:09 3.71 MB
Vilniaus Radvilų gimnazijos 2024 m. veiklos plano priedas Nr. 1 2024-02-25 14:24:09 215.02 KB
Vilniaus Radvilų gimnazijos 2023 metu veiklos planas 2024-02-25 14:24:09 1.75 MB
Ugdymas
2023-2025 m. gimnazijos ugdymo planas 2023-12-28 12:43:36 457.09 KB
Ugdymo plano priedai:

Nr.1 Pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas.pdf

Nr.2 Individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas.pdf

Nr.3 Tėvų informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas.pdf

Nr.4 Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas.pdf

Nr.5. Atleidimas nuo pamokų.pdf

Nr.6 Pažintinės ir kultūrinės veiklos bei edukacinių išvykų organizavimo tvarkos aprašas.pdf

Nr.7. Soc.-piliet. veikla.pdf

Nr.8 Projektinio darbo II-ose klasėse organizavimo tvarka.pdf

Nr.9 Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašas.pdf

Nr.10. Pasirenkamieji dalykai.pdf

Nr.11. Individualus planas.pdf

Nr.12. Pasirenkam. dal. keitimas.pdf

Nr.13. Laikinosios grupių keitimas.pdf

Nr.14. Klasių formavimas.pdf

Nr.15. Universitetinės klasių formavimo ir veiklos organizavimo principai.pdf

Nr.16. Nuotolinis ugdymas.pdf

Nr.17. Ugdymas ekstremaliomis sąlygomis.pdf

Nr.18. Žmogaus sauga.pdf


Ugdymas pdf failai.zip


2024-04-19 18:54:01 7.09 MB
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP) 2024-01-30 15:53:00 568.19 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Gimnazijos direktorės veiklos ataskaita 2022 m. 2024-01-21 20:15:38 3.45 MB
Gimnazijos direktorės veiklos ataskaita 2023 m. 2024-01-24 17:15:47
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-24 13:48:04 373.35 KB
2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-24 13:48:04 355.35 KB
2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-24 13:48:04 0.96 MB
2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-24 13:48:04 391.44 KB
2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-24 13:48:04 315.47 KB
2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-24 13:48:04 319.31 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraščiai
15 dienų valgiaraštis 11-18 metų vaikams 2024-03-04 21:12:18 4.06 MB
Dokumentai
Nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2023-12-28 12:42:32 134.74 KB
Gimnazijos mokinių ir darbuotojų maitinimo viešojo pirkimo ir paslaugų teikimo sutartis 2023-03-06 12:00:56 958.17 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Vilniaus Radvilų gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių patvirtinimo 2023-11-17 14:26:12 145.59 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2023-10-31 15:00:42 2.77 MB
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2023-10-31 15:01:09 115.5 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformalaus ugdymo būrelių užsiėmimų tvarkaraštis 2023-2024 I pusmetis 198.25 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Vilniaus Radvilų gimnazijos ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2023-12-28 11:54:32 755.74 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-11-17 14:25:56 228.02 KB
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2023-12-28 10:49:59 399.5 KB
Įsigytų vadovėlių sąrašas 2023 m. Atnaujinta Dydis
Savivaldybės biudžeto lėšomis įsigytų vadovėlių sąrašas 2024-01-22 16:49:16 94.44 KB
NŠA projekto lėšomis įsigytų vadovėlių sąrašas 183.16 KB
2023 m. įsigytų licencijų sąrašas 171.49 KB
Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas
Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Atnaujinta Dydis
Vilniaus Radvilų gimnazijos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo priemonių planas 2022-2024 metai 2023-12-28 10:47:51 393.02 KB
Informacija tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA) 2023-12-28 10:47:51 1.76 MB
Vilniaus Radvilų gimnazijos aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2023-12-28 10:47:51 1.57 MB
Vilniaus Radvilų gimnazijos 2023-2024 ir 2024-2025 mokslo metų mokymosi pasiekimų gerinimo priemonių planas 2024-01-19 14:29:27 141.96 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
Įsakymas dėl koronaviruso profilaktikos Vilniaus Radvilų gimnazijoje 2020 m. 2023-03-04 10:16:39 229.68 KB
Gimnazijos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarka 2023-12-28 11:30:27 19.93 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-28 10:50:41 17.74 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą aprašas 2023-12-28 10:51:13 17.66 KB
Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-28 10:52:29 460.18 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2023-12-28 10:52:56 18.07 KB
Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-12-28 10:53:23 16.58 KB
Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
„Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planas 2023-11-17 14:20:00 672.19 KB
Kokybės krepšelio ataskaita už pirmuosius veiklos tobulinimo metus 2022 m. 2023-03-07 09:31:30 383.21 KB
„Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo plano patikslinimas 2023-11-17 14:20:15 595.66 KB
Struktūra ir kontaktai Atnaujinta Dydis
Savivalda
Tėvų komitetas 2023-11-27 20:30:18 233.78 KB